REGULAMIN CENTRUM SZKOLENIOWEGO GOLDEN GATE BASKIEWICZ

1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin Centrum Szkoleniowego GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach szczególnie języków obcych prowadzonych przez szkołę GOLDEN GATENicoletta Baskiewicz. Regulamin opisuje także prawa i obowiązki Szkoły.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy jaką Centrum Szkoleniowe GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz podpisuje z każdym Uczniem lub/i Rodzicem/Opiekunem Prawnym Dziecka.

2 ORGANIZACJA KURSÓW, PRAWA i OBOWIĄZKI SZKOŁY

 1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży gimnazjalnej oraz osób dorosłych, w odpowiednio dobranych grupach poziomowych i wiekowych.
 2. Rok szkolny trwa dwa semestry – 1. semestr zimowy, 2. semestr letni. Każdy z semestrów trwa 18 tygodni. Semestry dzieli dwutygodniowa przerwa. W święta i wszystkie dni ustawowo wolne od pracy zajęcia w Szkole nie odbywają się.
 3. W zależności od poziomu i grupy wiekowej, zajęcia trwają 60 lub 90 minut.
 4. GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz prowadzi kursy grupowe i lekcje indywidualne w siedzibie GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz przy ul. Opolskiej 1 w Konopiskach lub w siedzibie firmy bądź placówce Ucznia, dla którego Szkoła prowadzi zajęcia.
 5. Organizacja zajęć w GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz nie obowiązuje klientów uczęszczających na lekcje indywidualne. W tych przypadkach terminy spotkań, długość trwania kursu oraz przerwy w lekcjach ustalane są indywidualnie z uczniem.
 6. Ewentualna zmiana terminu zajęć ustalana jest z grupą i wymaga zgody wszystkich uczestników kursu.
 7. Uczeń po ukończeniu kursu i po zaliczeniu obowiązkowych testów semestralnych pisemnych i ustnych (End-of-term tests) uzyskuje certyfikat potwierdzający ukończenie kursu na określonym poziomie zaawansowania.
 8. Zarówno wszyscy dorośli Uczniowie GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz jak i Dzieci mają prawo do uczestnictwa w dodatkowych odpłatnych tematycznych warsztatach językowych według podawanego regularnie harmonogramu zajęć dodatkowych, pod warunkiem wcześniejszego zapisania się na te warsztaty.
 9. Szkoła ma obowiązek regularnego monitorowania postępów Uczniów poprzez przeprowadzanie regularnych testów oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych.
 10. Szkoła monitoruje obecność i punktualność Uczniów biorących udział w zajęciach grupowych poprzez prowadzenie Dziennika Zajęć (Register) w każdej grupie. Dziennik Zajęć prowadzony jest również podczas wszystkich lekcji indywidualnych/mini grup.
 11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży gimnazjalnej przed i po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
 12. Na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
 13. Wszyscy Uczniowie podczas zajęć zobowiązani są do przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy Lektora oraz innych uczestników kursu.
 14. Samodzielny powrót dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej ze szkoły jest możliwy pod warunkiem podpisania przez Rodzica/Opiekuna Prawnego stosownego Oświadczenia i dostarczenia Oświadczenia do sekretariatu GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz. Wzór Oświadczenia jest dostępny w sekretariacie.

  3 REKRUTACJA DO GRUP

  1. Rekrutacja uczniów do grup następuje w oparciu o zatwierdzoną Procedurę kwalifikacji do grup
  2. Osoba chcąca dołączyć do grupy w trakcie trwania roku szkolnego może jednorazowo i bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach pokazowych za zgodą lektora, jeśli charakter pracy na zajęciach umożliwia dołączenie osoby z zewnątrz bez konieczności wprowadzania zmian w przebiegu zajęć.

  4 LICZEBNOŚĆ GRUPY

  1. Wszystkie grupy uczniów uczęszczających na zajęcia w placówce GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz liczą
   od 4 do 12 osób. Kursy dla jednej, dwóch lub trzech osób traktowane są jak zajęcia indywidualne/mini grupy
  2. W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie do mniej niż czterech osób szkoła GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz ma prawo połączyć grupę z inną grupą o podobnym poziomie językowym, lub w przypadku braku takiej możliwości, zaproponować zmianę warunków umowy, na przykład zwiększenie ceny kursu i zmianę profilu

  5 OPŁATY ZA KURS

  1. Cena kursu dostępna jest w aktualnym cenniku na dany rok szkolny dostępnym w siedzibie GOLDEN GATENicoletta Baskiewicz oraz na stronie internetowej www.golden.edu.pl .
  2. Cena lekcji indywidualnych/mini grup podlega indywidualnej wycenie z uwzględnieniem poziomu i specyfiki zajęć. Przedziały cenowe dotyczące lekcji indywidualnych/mini grup znajdują się w aktualnym cenniku na dany rok szkolny.
  3. Opłatę za kurs grupowy/indywidualny uiszcza się przelewem internetowym na konto Centrum Szkoleniowego „GoldenGate”: o numerze 36 1020 1664 0000 3402 0554 1125 (Bank PKO BP) lub gotówką w siedzibie GOLDEN GATENicoletta Baskiewicz przy ul. Opolskiej 1 w Konopiskach.
  4. Możliwe jest wnoszenie płatności za kurs grupowy w ratach miesięcznych (do 30 września a później do 10. każdego miesiąca) lub semestralnych (pierwsza płatność do 30 września, druga płatność do 30 stycznia). Opłata za zajęcia indywidualne może być wnoszona jednorazowo przed lub po każdej lekcji, miesięcznie (z wyprzedzeniem) lub na koniec danego miesiąca na podstawie rachunku wystawionego przez GOLDEN GATENicoletta Baskiewicz (płatnej w przeciągu 7 dni od daty wystawienia faktury).
  5. Uczniowie mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy.
  6. Uczniowie mogą korzystać ze zniżek ustalonych przez szkołę na dany rok szkolny. Informacja o zniżkach znajduje się w siedzibie GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz oraz na stronie internetowej www.golden.edu.pl.
  7. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia odbywające się od momentu ich dołączenia do grupy. Uczniowie nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które odbyły się przed ich dołączeniem do grupy.
  8. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za kurs.
  9. Cena kursu nie obejmuje opłaty za podręczniki, które Uczeń zobowiązany jest zakupić, jeśli kurs na który uczęszcza tego wymaga.

  6 LEKTORZY

  1. Zajęcia na kursach organizowanych przez GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz prowadzą starannie dobrani Lektorzy, mający odpowiednie kwalifikacje językowe i pedagogiczne zrekrutowani zgodnie z Procedurą rekrutacji oraz wdrażania pracownika dopełnienia obowiązków na określonym stanowisku.
  2. Szkoła ma prawo do zmiany Lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od szkoły.
  3. W przypadku choroby Lektora, Szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć w dogodnym dla Uczniów terminie.
  4. Zajęcia dydaktyczne podlegają regularnym obserwacjom oraz stałemu nadzorowi dydaktycznemu prowadzonemu przez Dyrektora Metodycznego.
  5. Każdy Uczeń ma prawo zgłaszać wszelkie wnioski lub zastrzeżenia co do pracy GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz i/lub zatrudnionego lektora, a dyrekcja Szkoły ma obowiązek je rozpatrzyć.

  7 ODWOŁYWANIE i REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

  1. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych i wyjątkowych sytuacjach, np. niedyspozycja Lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w innym terminie po konsultacji ze wszystkimi Uczniami z grupy.
  2. Każdy Uczeń biorący udział w zajęciach indywidualnych/mini grupie może odwołać zajęcia informując o tym Centrum GOLDEN GATENicoletta Baskiewicz telefonicznie (tel. 505 101 280) lub mailowo (biuro@golden.edu.pl) do godziny 18.30 dnia poprzedzającego zajęcia (w przypadku zajęć odbywających się w godzinach 8.00- 14.00) lub do godziny 9.00 dnia, w którym mają się odbyć lekcje (w przypadku zajęć odbywających się w godzinach 15.00- 20.00). W przypadku zajęć odbywających się w poniedziałki rano (8.00-14.00) zajęcia powinny być odwołane najpóźniej w sobotę do godziny 14.00.
  3. Uczniowie kursów grupowych mogą odwołać zajęcia, jeśli wszyscy członkowie grupy nie są w stanie w nich uczestniczyć i poinformują o tym prowadzącego zajęcia najpóźniej na ostatnich zajęciach przed odwoływanymi zajęciami. W tym przypadku zajęcia nie przepadają a są odrabiane w terminie uzgodnionym między Lektorem i Uczniami.
  4. W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach indywidualnych/mini grupach organizowanych przez GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz zajęcia te przepadają i nie są odrabiane. W przypadku nieterminowego odwołania zajęć indywidualnych/mini grupy Uczeń zobowiązuje się do pokrycia 50% jednorazowej opłaty za każde nieterminowo odwołane zajęcia indywidualne.
  5. Każdy uczeń ma prawo rezygnacji z kursu w trakcie trwania roku szkolnego.
  6. Rozwiązanie Umowy następuje na pisemny wniosek (Oświadczenie o Rezygnacji) Ucznia. Wzór Oświadczenia dostępny jest w sekretariacie GOLDEN GATENicoletta Baskiewicz.
  7. Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (kursy grupowe) i/lub 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku zajęć indywidualnych/mini grup. Uczeń ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w czasie okresu wypowiedzenia.
  8. Uczeń rezygnujący z kursu zobowiązany jest do uregulowania należnych płatności, włączając zajęcia planowane na miesięczny (kursy grupowe) dwutygodniowy (zajęcia indywidualne/mini grupy) okres wypowiedzenia przed rozwiązaniem umowy, w terminie do rozwiązania Umowy.
  9. Uczniowi rezygnującemu z udziału w kursie przysługuje prawo do zwrotu wcześniej wniesionej opłaty semestralnej (kursy grupowe) lub/i miesięcznej (zajęcia indywidualne/mini grupy), z odliczeniem kwoty należnej za zajęcia, które odbyły się do dnia rozwiązania Umowy, z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia.

  8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
  2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Klient ma prawo do reklamacji usługi szkoleniowej zgodnie z istniejącą Procedurą Reklamacji Centrum Szkoleniowego GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz.
  4. Szkoła na zakończenie kursu wystawia dwa rodzaje zaświadczeń:
  • Certyfikat ukończenia kursu – warunki: 80% uczestnictwa w zajęciach  oraz min 75% zaliczenie każdego testu
  • Certyfikat uczestnictwa gdy osoba podejmująca i kończąca kurs nie spełnia kryteriów otrzymania certyfikatu kursu.