Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Drodzy Kontrahenci, Klienci, Pracownicy i Współpracownicy, Partnerzy Biznesowi oraz nasi Ambasadorzy

Z dniem wejścia w życie przepisów RODO zmienia się kwestia ochrony danych osobowych i zarządzania tymi danymi w biznesie.

Teraz każda informacja tj. i moje i Państwa imię i nazwisko połączone z nazwą firmy jest daną osobową chronioną w myśl przepisów – niezależnie od tego, czy jest publicznie dostępna czy nie, zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych prowadzonej w Centrum Szkoleniowym GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz, do której treści w każdej chwili macie Państwo możliwość wglądu.

W Centrum Szkoleniowym GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz od początku działalności firmy ogromną wagę przykładamy do ochrony danych poufnych, tajemnicy przedsiębiorstw i ochrony danych osobowych. Dbamy o to nie tylko na poziomie odpowiednich zabezpieczeń teleinformatycznych, ale przede wszystkim dbając o świadomość rangi ochrony u naszych pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Szkoleniowe GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz, posiada w swoich zasobach Państwa dane osobowe oraz dane związane z Państwa działalnością zawodową (w przypadku szkoleń firmowych)

Dane te przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z naszą lub Państwa działalnością zawodową, pozyskane zazwyczaj w toku prowadzonych rozmów o wspólnych przedsięwzięciach, szkoleniach lub projektach doradczych przez naszych pracowników i współpracowników bezpośrednio – podczas spotkań, konferencji; e-mailem lub poprzez kontakty przez portale społecznościowe.

W każdej chwili macie Państwo do nich wgląd, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy jeżeli nie koliduje to z inną przesłanką
 do administrowania danymi. (Prośba o zapoznanie się z całością informacji załączonej poniżej).

Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyliście i obdarzacie. Staramy się cały czas świadczyć usługi najwyższej jakości przewyższające Państwa oczekiwania.

 

Z poważaniem,
W imieniu całego zespołu Centrum Szkoleniowego GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz

dr inż. Nicoletta Baskiewicz
Właścicielka Centrum

POLITYKA INFORMACYJNA CENTRUM SZKOLENIOWEGO GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz  – RODO 

 1. Uprzejmie informujemy, że  Centrum Szkoleniowe GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz, posiada w swoich zasobach Państwa dane osobowe związane z Państwa osobą, dane dzieci a czasem również dane związane z Państwa działalnością zawodową.

Zakres szczegółowy przetwarzanych danych:

 1. W przypadku gdy uczestnikiem szkolenia jest dorosły klient indywidualny: imię i nazwisko / w przypadku gdy uczestnikiem jest małoletni klient indywidualny: imię i nazwisko rodzica (opiekuna) uczestnika, imię dziecka / W przypadku gdy uczestnikiem jest klient instytucjonalny: nazwa firmy, imię i nazwisko osoby uprawnionej do podpisania umowy, imiona i nazwiska osób delegowanych na szkolenie,
 2. W przypadku gdy uczestnikiem szkolenia jest klient indywidualny: Adres zamieszkania / W przypadku gdy uczestnikiem szkolenia jest klient instytucjonalny: adres siedziby firmy,
 3. W przypadku gdy uczestnikiem szkolenia jest klient indywidualny: Pesel / W przypadku gdy uczestnikiem szkolenia jest klient instytucjonalny: NIP,
 4. Zarówno w przypadku klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych: Numer telefonu.

Dane te przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z działalnością Centrum Szkoleniowego i nie są przekazywane innym podmiotom. Pracownicy Centrum (lektorzy oraz pracownicy biura) posługują się wyżej wymienionymi danymi w oparciu o udzielone upoważnienia, w których określono cel ich przetwarzania.  W każdej chwili macie Państwo do nich wgląd, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy. Prosimy o zapoznanie się z całością informacji załączonej poniżej, a w przypadku dodatkowych pytań zapraszamy w pierwszej kolejności do bezpośredniego kontaktu i rozmowy.

 • Przetwarzanie danych osobowych Klientów wynika z wymogów ustawowych i umownych.
 • Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji procesu szkoleniowego, który składa się z następujących etapów:
  • kwalifikacja do grup (imiennie wypełnione testy kwalifikacyjne oraz ich dokumentacja, umowy),
  • realizacja szkolenia (listy obecności, imiennie wypełnione arkusze zaliczeniowe pozwalające na weryfikację przyrostu wiedzy i umiejętności na kolejnych etapów szkolenia, oceny cząstkowe i końcowe oraz ich dokumentacja),
  • przygotowanie certyfikatów oraz ich wydawanie.
 • Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Szkoleniowe GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz, ul. Opolska 1, 42 -274 Konopiska, NIP: 5732410740, mail: biuro@golden.edu.pl.
 • Dane Osobowe Klienta oraz dane osobowe przez niego przekazane przechowywane będą przez okres wymagany prawem oraz przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy. Dane osobowe przechowywane są na nośnikach papierowych
  jak i elektronicznych:
  • Dane na nośnikach papierowych:
   • dzienniki z listami uczestników oraz ocenami i zakresem opracowanego materiału oraz wszelkie imienne prace pisemne – przechowywane są w szafach mieszczących się w zamykanych na klucz salach lekcyjnych, dostęp do nich mają jedynie pracownicy centrum posiadający odpowiednie upoważnienia oraz na życzenie uczestnicy szkoleń,
   • umowy, imienne listy uczestników wraz z numerami telefonów oraz warunkami płatności, dowody wpłat – przechowywane są z zamykanej na klucz szafie znajdującej się w zamykanym na klucz biurze, dostęp do nich mają jedynie pracownicy centrum posiadający odpowiednie upoważnienia oraz na życzenie uczestnicy szkoleń,
  • Dane na nośnikach elektronicznych:
   • Baza danych z imiennymi listami uczestników wraz z numerami telefonów oraz warunkami płatności, dokumentacja dotycząca otrzymanych ocen, zaświadczenia o dokonanych postępach w nauce mieści się na jedynie na twardym dysku, znajdującym się w komputerze przenośnym ASUS – X550VC –XO065V właścicielki centrum Nicoletty Baskiewicz, do którego jedynie ona ma dostęp i który zabezpieczony jest hasłem umożliwiającym dostęp.

5) Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawo
do sprostowania lub uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); prawo do ograniczenia przetwarzania.
Swoje żądania w tym zakresie klient może zgłaszać na piśmie kierowanym na adres Administratora Danych Osobowych lub w formie skanu pisma przesłanego poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora Danych Osobowych.

 • W odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator powinien bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca
  od otrzymania żądania – udzielić jej informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Administrator powinien zatem w terminie 1 miesiąca dokonać oceny zasadności żądania i je zrealizować (np. dokonać sprostowania danych) lub odmówić realizacji. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jednomiesięczny termin można wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące. Jeżeli w związku z żądaniem administrator nie podejmuje żadnych działań, to zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania) poinformowania osoby, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Jeżeli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji
  lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 • Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.